Past Speakers

Past Speakers 往届报告专家

Gordon Huang
Slav Hermanowicz 
Qingyun Duan
Yongping Li
University of Regina, Canada
University of California, Berkeley, USA
Beijing Normal University, China
Beijing Normal University, China
Shin-Cheng Yeh
Huining Xiao
Jiun-Horng Tsai
CHEN, Xiaohong
National Taiwan Normal University, Taiwan, ROC
University of New Brunswisk, Canada
Chinese Institute of Environmental Engineering, Taiwan, ROC
Sun Yat-sen University, Guangzhou, China
Liping Fang
Edward McBean
Julian Scott Yeomans
David Z. Zhu
Ryerson University, Canada
University of Guelph, Canada
York University, Canada
University of Alberta, Canada
Yiyu Cai
Ming-Chun Lu
Ziyang Lou
Binlin Dou
Nanyang Technology University, Singapore
Chia-Nan University of Pharmacy and Science, Taiwan, ROC
Shanghai Jiao Tong University, China
University of Shanghai for Science and Technology, China
Hossein Ganjidoust
Shuguang Wang  
Huaiyu Shao
Michael K. H. Leung
Tarbiat Modares University, Iran
Shandong University, China
University of Macau, Macau S.A.R., China
City University of Hong Kong, Hong Kong, S.A.R., China
Shuo Wang
Yurui Fan
The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong S. A. R., China
Brunel University London, UK