Past Speakers

Past Speakers

Gordon Huang
Slav Hermanowicz 
Qingyun Duan
Yongping Li
University of Regina, Canada
University of California, Berkeley, USA
Beijing Normal University, China
Beijing Normal University, China
Shin-Cheng Yeh
Guangwei Huang
Jiun-Horng Tsai
CHEN, Xiaohong
National Taiwan Normal University, Taiwan, ROC
Sophia University, Japan
Chinese Institute of Environmental Engineering, Taiwan, ROC
Sun Yat-sen University, Guangzhou, China
C.W. Lim
Huining Xiao
Hongguang Guo
Liping Fang
City University of Hong Kong, China
University of New Brunswisk, Canada
Sichuan University, China
Ryerson University, Canada
Edward McBean
Julian Scott Yeomans
David Z. Zhu
Yiyu Cai
University of Guelph, Canada
York University, Canada
University of Alberta, Canada
Nanyang Technology University, Singapore
Ming-Chun Lu
Ziyang Lou
Binlin Dou
Hossein Ganjidoust
Chia-Nan University of Pharmacy and Science, Taiwan, ROC
Shanghai Jiao Tong University, China
University of Shanghai for Science and Technology, China
Tarbiat Modares University, Iran
Shuguang Wang  
Huaiyu Shao
Michael K. H. Leung
Shuo Wang
Shandong University, China
University of Macau, Macau S.A.R., China
City University of Hong Kong, Hong Kong, S.A.R., China
The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong S. A. R., China
Yurui Fan
Brunel University London, UK